پویش هم محله امام رضا (ع)
پویش هم محله امام رضا (ع)
توجه: این فرم برای درخواست خدمت از قبیل نیاز به خادم موکب، نیاز به آشپز، نیاز به پزشک و ... می باشد.
خدمت برای:(ضروری)
مثلا: خادم موکب، روحانی برای نماز، پزشک و ...
از تاریخ : مثلا از 16 شهریور
از تاریخ : مثلا تا 26 شهریور
وسیله نقلیه